POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE
GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ, GEOTECHNIKI, HYDROGEOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Geologia i geotechnika


Geologia i geotechnika

Innowacje

Sondowania CPT

Hydrogeologia i ochrona środowiskaPrzejdź do realizacji

Geologia i geotechnika


• Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich

• Opracowanie dokumentacji geotechnicznych dla projektowanych obiektów budowlanych (wielko-kubaturowych, budynków mieszkalnych, biurowców, oczyszczalni ścieków, hal produkcyjnych oraz innych obiektów inżynieryjnych np. mostów, wiaduktów, dróg)

• Obliczanie stateczności skarp i zboczy

• Geotechniczne odbiory wykopów fundamentowych

• Badania stopnia zagęszczenia podsypek budowlanych

• Badania geologiczne i hydrogeologiczne pod składowiska odpadów i obiekty mogące mieć wpływ na stan środowiska naturalnego

• Ekspertyzy (opinie) geologiczne o przydatności terenu pod inwestycje budowlane

• Badania geologiczne wstępne lub zalecane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

• Ekspertyzy geotechniczne dla obiektów w wyniku powstałych szkód budowlanych

• Badania geologiczno-inżynierskie na rzekach, jeziorach i innych akwenach z pływającej platformy wiertniczej (wiercenia, sondowania
 DPH, DPSH)

• Instalowanie piezometrów

• Wykonawstwo odwiertów w nawierzchniach  dróg asfaltowych, betonowych i innych (przegłębienia otworami wiertniczymi dokumentacja  fotograficzna wykonanych odwiertów, przywracanie nawierzchni do stanu pierwotnego)